• Forex
  • Commodity
  • Stock
TênGiá trịThay đổi% Thay đổiMở cửaĐỉnhĐáyTrước
US Dollar Index0.001750.17%1.100171.100171.100171.10017
EUR/USD0.001750.17%1.100171.100171.100171.10017
GBP/USD1.100170.001750.17%1.100171.100171.100171.10017
AUD/USD1.100170.001750.17%1.100171.100171.100171.10017
USD/JPY1.100170.001750.17%1.100171.100171.100171.10017
USD/CAD1.100170.001750.17%1.100171.100171.100171.10017
USD/CHF1.100170.001750.17%1.100171.100171.100171.10017
NZD/USD1.100170.001750.17%1.100171.100171.100171.10017
EUR/JPY1.100170.001750.17%1.100171.100171.100171.10017
EUR/GBP1.100170.001750.17%1.100171.100171.100171.10017
EUR/CHF1.100170.001750.17%1.100171.100171.100171.10017
GBP/JPY1.100170.001750.17%1.100171.100171.100171.10017
GBP/CHF1.100170.001750.17%1.100171.100171.100171.10017
AUD/JPY1.100170.001750.17%1.100171.100171.100171.10017
TênGiá trịThay đổi% Thay đổiMở cửaĐỉnhĐáyTrước
VÀNG1.100170.001750.17%1.100171.100171.100171.10017
BẠC1.100170.001750.17%1.100171.100171.100171.10017
Bạch kim1.100170.001750.17%1.100171.100171.100171.10017
Palladi1.100170.001750.17%1.100171.100171.100171.10017
WTI1.100170.001750.17%1.100171.100171.100171.10017
Brent1.100170.001750.17%1.100171.100171.100171.10017
Đồng1.100170.001750.17%1.100171.100171.100171.10017
TênGiá trịThay đổi% Thay đổiMở cửaĐỉnhĐáyTrước
Dow1.100170.001750.17%1.100171.100171.100171.10017
S&P 5001.100170.001750.17%1.100171.100171.100171.10017
Nasdaq1.100170.001750.17%1.100171.100171.100171.10017
FT1001.100170.001750.17%1.100171.100171.100171.10017
DAX1.100170.001750.17%1.100171.100171.100171.10017
CAC1.100170.001750.17%1.100171.100171.100171.10017
NIKKEI2251.100170.001750.17%1.100171.100171.100171.10017
HSI1.100170.001750.17%1.100171.100171.100171.10017
ASX1.100170.001750.17%1.100171.100171.100171.10017