Cập Nhật VCB Q3.2020

Share on facebook
Share on telegram

VCB đã công bố kết quả kinh doanh Q3/2020 với tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 11,6 nghìn tỷ đồng (-3,4% so với cùng kỳ) và 5 nghìn tỷ đồng (-21% so với cùng kỳ). Tổng thu nhập hoạt động trong Q3 tăng 7,9% so với quý trước do mức so sánh thấp trong Q2/2020, nhờ tất cả các mảng hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, hệ số CIR và chi phí dự phòng gia tăng ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Lũy kế 9T2020, tổng thu nhập hoạt động sát với ước mục tiêu. Tổng thu nhập hoạt động giảm nhẹ -1,3% so với cùng kỳ đạt 34,6 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 75,3% ước tính năm 2020 của chúng tôi. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng cao hơn và chi phí dự phòng thấp hơn ước tính.

Lợi nhuận trước thuế đạt 16 nghìn tỷ đồng (-9,4% so với cùng kỳ). Tài sản sinh lãi đi ngang so với quý trước nhưng cho vay và tiều gửi liên ngân hàng cao hơn (+16,9% so với đầu năm) và tín dụng cao hơn (+1,6% so với đầu năm).

Tăng trưởng tín dụng tiếp tục được thúc đẩy nhờ cho vay mua nhà bán lẻ và SMEs. NIM (+17 bps so với quý trước)
và thu nhập lãi ròng (+8% so với quý trước) trong Q3/2020 cải thiện nhờ chi phí vốn bình quân giảm 22 bps so với quý trước do tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) cải thiện và lãi suất tiền gửi giảm.

Thu nhập phí (+8,8% so với quý trước), lãi kinh doanh ngoại hối (+26% so với quý trước) và thu từ nợ xấu đã xóa (+96% so với quý trước) phục hồi nhanh so với Q2/2020. CIR trong Q3/2020 tăng lên 39,5% từ 34,9% trong Q2/2020 do chi phí quản lý tăng đột biến, vốn thường được hạch toán một cách khó dự báo.

Số dư nợ xấu tăng 35,8% so với đầu năm, khiến tỷ lệ nợ xấu tăng 17 bps so với quý trước lên 1,01%. Nợ Nhóm 2 giảm 46,2% so với quý trước, tỷ lệ nợ quá hạn cũng giảm 30 bps so với quý trước xuống 1,54%, thấp hơn một nửa so với mức bình quân toàn hệ thống. Tỷ lệ bao nợ xấu giảm xuống 215% từ mức 255% trong Q2/2020, nhưng vẫn ở mức cao nhất trong toàn hệ thống.

Trong Q4/2020, tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng mạnh với NIM cao hơn. Có một số lý do như sau: một số chương trình liên quan đến việc cắt giảm lãi suất cho vay đã kết thúc, cần phải tính đến thu nhập phí trả trước của thương vụ bancassurance được ký từ năm trước, và vẫn còn nhiều chi phí dự phòng chưa được thực hiện, và một số chi phí hoạt động được hoàn nhập trong Q4/2020.

Ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2020 và 2021 lên lần lượt là 23 nghìn tỷ đồng (-0,6% so với cùng kỳ) và 23,62 nghìn tỷ đồng (+2,7% so với cùng kỳ), hay tăng lên lần lượt 14,6% và 0,6% so với dự báo trước đó.