Úctỷ lệ thất nghiệp đã điều chỉnh quý tháng 4
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2024-05-16 09:30:00
Giá công bố
4.1%
Giá trước đó
3.8%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
3.9%
Ảnh hưởng
Đô la Úc giảm giá
Thời gian dữ liệu
2024-04
Ngày phát hành tiếp theo
2024-06-13 09:30:00
Diễn giải chỉ số
Cục thống kê Australia công bố, Tỷ lệ thất nghiệp là tỷ lệ phần trăm giữa số người thất nghiệp trong nước trên tổng số lượng lao động. nếu tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, điều đó có nghĩa là thị trường lao động Úc suy yếu, điều này sẽ kéo sự phát triển kinh tế của Úc đi xuống. Do đó, nếu tỷ lệ thất nghiệp được công bố giảm sẽ có lợi cho đô la Úc và ngược lại, nếu tỷ lệ thất nghiệp tăng sẽ có tác động tiêu cực đến đô la Úc.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, bắt đầu từ chủ nhật trong khoảng từ ngày 5 đến ngày 11, công bố dữ liệu tháng trước sau 32 ngày. Trong tháng 1, công bố vào chủ nhật từ ngày 7 đến ngày 13; trong tháng 12, công bố vào chủ nhật từ ngày 3 đến ngày 9. Tháng 12 công bố sau 39 ngày
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Đô la Úc giảm giá;Ngược lại Đô la Úc tăng giá
để
Không có dữ liệu