Ngày
Xem quan trọng 
05月03日
20:30:08
Hoa Kỳ (Mỹ)
tỷ lệ thất nghiệp tháng 4
Giá trước đó:3.8%Giá dự đoán:3.8%
Giá công bố:3.9%
Đô la Mỹ giảm giá Vàng bạc tăng giá
20:30:07
Hoa Kỳ (Mỹ)
Biến động lao động phi nông nghiệp đã điều chỉnh theo quý tháng 4 (nghìn người)
Giá trước đó:303Giá dự đoán:243
Giá công bố:175
Đô la Mỹ giảm giá Vàng bạc tăng giá
20:30:19
Hoa Kỳ (Mỹ)
tỷ lệ thất nghiệp tháng 3
Giá trước đó:3.9%Giá dự đoán:3.9%
Giá công bố:3.8%
Đô la Mỹ tăng giá Vàng bạc giảm giá
20:30:17
Hoa Kỳ (Mỹ)
Biến động lao động phi nông nghiệp đã điều chỉnh theo quý tháng 3 (nghìn người)
Giá trước đó:275Giá dự đoán:200
Giá công bố:303
Đô la Mỹ tăng giá Vàng bạc giảm giá
21:30:24
Hoa Kỳ (Mỹ)
tỷ lệ thất nghiệp tháng 2
Giá trước đó:3.7%Giá dự đoán:3.7%
Giá công bố:3.9%
Đô la Mỹ giảm giá Vàng bạc tăng giá
21:30:19
Hoa Kỳ (Mỹ)
Biến động lao động phi nông nghiệp đã điều chỉnh theo quý tháng 2 (nghìn người)
Giá trước đó:353Giá dự đoán:200
Giá công bố:275
Đô la Mỹ tăng giá Vàng bạc giảm giá
21:30:11
Hoa Kỳ (Mỹ)
tỷ lệ thất nghiệp tháng 1
Giá trước đó:3.7%Giá dự đoán:3.8%
Giá công bố:3.7%
Đô la Mỹ tăng giá Vàng bạc giảm giá
21:30:02
Hoa Kỳ (Mỹ)
Biến động lao động phi nông nghiệp đã điều chỉnh theo quý tháng 1 (nghìn người)
Giá trước đó:216Giá dự đoán:180
Giá công bố:353
Đô la Mỹ tăng giá Vàng bạc giảm giá
21:30:40
Hoa Kỳ (Mỹ)
tỷ lệ thất nghiệp tháng 12
Giá trước đó:3.7%Giá dự đoán:3.8%
Giá công bố:3.7%
Đô la Mỹ tăng giá Vàng bạc giảm giá
21:30:33
Hoa Kỳ (Mỹ)
Biến động lao động phi nông nghiệp đã điều chỉnh theo quý tháng 12 (nghìn người)
Giá trước đó:199Giá dự đoán:170
Giá công bố:216
Đô la Mỹ tăng giá Vàng bạc giảm giá
21:30:10
Hoa Kỳ (Mỹ)
tỷ lệ thất nghiệp tháng 11
Giá trước đó:3.9%Giá dự đoán:3.9%
Giá công bố:3.7%
Đô la Mỹ tăng giá Vàng bạc giảm giá
21:30:09
Hoa Kỳ (Mỹ)
Biến động lao động phi nông nghiệp đã điều chỉnh theo quý tháng 11 (nghìn người)
Giá trước đó:150Giá dự đoán:180
Giá công bố:199
Đô la Mỹ tăng giá Vàng bạc giảm giá
20:30:19
Hoa Kỳ (Mỹ)
tỷ lệ thất nghiệp tháng 10
Giá trước đó:3.8%Giá dự đoán:3.8%
Giá công bố:3.9%
Đô la Mỹ giảm giá Vàng bạc tăng giá
20:30:14
Hoa Kỳ (Mỹ)
Biến động lao động phi nông nghiệp đã điều chỉnh theo quý tháng 10 (nghìn người)
Giá trước đó:336Giá dự đoán:180
Giá công bố:150
Đô la Mỹ giảm giá Vàng bạc tăng giá
20:30:15
Hoa Kỳ (Mỹ)
tỷ lệ thất nghiệp tháng 9
Giá trước đó:3.8%Giá dự đoán:3.7%
Giá công bố:3.8%
Đô la Mỹ giảm giá Vàng bạc tăng giá
20:30:14
Hoa Kỳ (Mỹ)
Biến động lao động phi nông nghiệp đã điều chỉnh theo quý tháng 9 (nghìn người)
Giá trước đó:187Giá dự đoán:170
Giá công bố:336
Đô la Mỹ tăng giá Vàng bạc giảm giá
20:30:09
Hoa Kỳ (Mỹ)
Biến động lao động phi nông nghiệp đã điều chỉnh theo quý tháng 8 (nghìn người)
Giá trước đó:187Giá dự đoán:170
Giá công bố:187
Đô la Mỹ tăng giá Vàng bạc giảm giá
20:30:07
Hoa Kỳ (Mỹ)
tỷ lệ thất nghiệp tháng 8
Giá trước đó:3.5%Giá dự đoán:3.5%
Giá công bố:3.8%
Đô la Mỹ giảm giá Vàng bạc tăng giá
20:30:15
Hoa Kỳ (Mỹ)
tỷ lệ thất nghiệp tháng 7
Giá trước đó:3.6%Giá dự đoán:3.6%
Giá công bố:3.5%
Đô la Mỹ tăng giá Vàng bạc giảm giá
20:30:08
Hoa Kỳ (Mỹ)
Biến động lao động phi nông nghiệp đã điều chỉnh theo quý tháng 7 (nghìn người)
Giá trước đó:209Giá dự đoán:200
Giá công bố:187
Đô la Mỹ giảm giá Vàng bạc tăng giá
Xem thêm
Tin nóng 24 giờ
Không có dữ liệu
Lịch kinh tếXem thêm
Không có dữ liệu