Trung QuốcTổng số bán lẻ hàng hóa tiêu dùng xã hội tháng 4 (tỷ lệ hàng năm)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2024-05-17 10:00:00
Giá công bố
2.3%
Giá trước đó
3.1%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
3.8%
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2024-04
Ngày phát hành tiếp theo
2024-06-17 10:00:00
Diễn giải chỉ số
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố, chỉ số này là chỉ lượng hàng hóa vật chất mà các doanh nghiệp (đơn vị) bán cho các cá nhân và nhóm xã hội với mục đích phi sản xuất và phi kinh doanh thông qua giao dịch và lượng thu nhập từ việc cung cấp dịch vụ ăn uống dịch vụ. Chỉ tiêu này phản ánh tình hình cung cấp hàng tiêu dùng sinh hoạt cho người dân và các tập đoàn xã hội thông qua các kênh lưu thông hàng hóa khác nhau để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của họ và là chỉ tiêu quan trọng để nghiên cứu các vấn đề như đời sống nhân dân, sức mua hàng tiêu dùng xã hội và lưu thông tiền tệ.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào ngày 9 hàng tháng.
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu