Trung QuốcGiá trị gia tăng của các ngành công nghiệp trên quy mô quy định tháng 4 (tỷ lệ hàng năm)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2024-05-17 10:00:00
Giá công bố
6.70%
Giá trước đó
4.50%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
5.50%
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2024-04
Ngày phát hành tiếp theo
2024-06-17 10:00:00
Diễn giải chỉ số
Cục Thống kê Trung Quốc công bố, giá trị gia tăng công nghiệp là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất công nghiệp được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ của doanh nghiệp công nghiệp trong kỳ báo cáo; là tổng kết quả của toàn bộ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp công nghiệp sau khi trừ đi phần tiêu hao hoặc chuyển giao của sản phẩm vật chất và Là phần cân bằng sau giá trị lao động dịch vụ; là giá trị gia tăng mới trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp công nghiệp. Giá trị gia tăng là chỉ báo cơ bản của kinh tế quốc gia. Tổng giá trị tăng thêm của từng ngành là GDP, phản ánh tổng giá trị thị trường của tất cả các sản phẩm và dịch vụ cuối cùng do một quốc gia (khu vực) sản xuất và cung cấp trong một thời kỳ nhất định, đồng thời phản ánh giá trị của đơn vị sản xuất hoặc đóng góp của ngành vào GDP. Vì vậy, việc thống kê các số liệu giá trị gia tăng sẽ cung cấp cơ sở đáng tin cậy cho việc tính toán GDP và là cơ sở để thiết lập các dòng vốn.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào tuần giữa mỗi tháng
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu